B
s.c.

Podręczny sprzęt gaśniczy – dobór i rozmieszczenie

Podręczny sprzęt gaśniczy to przenośny sprzęt uruchamiany ręcznie, służący do gaszenia pożarów w zarodku. Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach należy uwzględnić Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

W szczególności należy uwzględnić następujące zasady:

 1. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
  • na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
  • zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
  • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
  • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
  • na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1,  z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
 2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:
  • A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
  • B – cieczy i materiałów stałych topiących się;
  • C – gazów;
  • D – metali;
  • F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
 3. Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
  • w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,
  • przy wejściach do budynków,
  • na klatkach schodowych,
  • na korytarzach,
  • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
  • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
  • w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
 4. Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:
  • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
  • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
 5. Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.