B
s.c.

Podręczny sprzęt gaśniczy musi być zawsze sprawny i gotowy do użycia, dbając o rzetelnie wykonane przeglądy techniczne możemy mieć pewność jego niezawodności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem czasookresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu.

GAŚNICA PROSZKOWA 4 KG

GAŚNICA PROSZKOWA 4 KG

Zalecenia szczegółowe dla gaśnic znajdujących się na wyposażeniu budynku w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych:

a) przed upływem okresu gwarancji (rok od daty produkcji) gaśnice powinny być poddane pierwszej okresowej kontroli. Następne kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy,
b) co 5 lat należy wymienić proszek gaśniczy na nowy,
c) naprawy warsztatowe i remonty gaśnic powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat oraz po każdym użyciu gaśnicy,
d) dla zapewnienia sprawności gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić:

  • ogólny stan gaśnicy,
  • czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
  • stan węży i prądownic,
  • wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta,
  • usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa CNBOP.

Jako dowód wykonania prac konserwator – serwisant zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej informacji:

  • nazwę i adres firmy
  • rodzaj przeprowadzonych czynności
  • datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok)