B
s.c.

 

 

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

 • sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych,
 • weryfikacja oznakowania oraz instrukcji obsługi,
 • dokonanie pomiaru ciśnienia oraz wydajności,
 • oznakowanie etykietą „SPRAWDZONY” wraz z datą następnej kontroli lub w przypadku, kiedy konieczne są poważniejsze naprawy etykietą „USZKODZONY” (natychmiast informujemy o tym fakcie użytkownika lub właściciela),
 • wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”.

 

Próby ciśnieniowe węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Po zakończeniu prac wystawiany jest „protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych”.

Coroczny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów zewnętrznych.

Hydranty zewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

 • oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego
 • uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów
 • sprawdzenie zasuwy hydrantowej
 • dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności
 • sprawdzenie skuteczności odwodnienia
 • wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”.

Wydajność nominalna hydrantów i zaworów hydrantowych

Obowiązują następujące wartości wydajności minimalnej hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych mierzonej na wylocie prądownicy podczas poboru wody:

 • hydrantu wewnętrznego DN19 – 0,5 dm3/s
 • hydrantu wewnętrznego DN25 – 1,0 dm3/s
 • hydrantu wewnętrznego DN33 – 1,5 dm3/s
 • hydrantu wewnętrznego DN52 – 2,5 dm3/s
 • zaworu hydrantowego DN52 – 2,5 dm3/s

Wydajność i ciśnienie na hydrancie zewnętrznym

Obowiązują następujące minimalne wydajności hydrantów zewnętrznych:

 • 5,00 dm3/s – nadziemny/podziemny DN80 – j. osadnicze
 • 10,00 dm3/s – podziemny DN80
 • 10,00 dm3/s – nadziemny DN80
 • 15,00 dm3/s – nadziemny DN100
 • 20,00 dm3/s – nadziemny DN150

Wymagania co do wielkości tych parametrów określają następujące przepisy:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719).
 • Polska Norma PN -EN 671-1:2012 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym”.
 • Polska Norma PN -EN 671-2:2012 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym”.
 • Polska Norma EN 671-3:2009 E „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”.
 • PN-EN ISO 5167:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym.
 • Polska Norma PN – 97/B – 02865 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa” (dla hydrantów innych niż zgodne PN-EN i starych)

 

Hydranty wewnętrzne powinny być poddawane regularnym kontrolom w odstępach czasu zależnych od warunków otoczenia oraz zagrożenia pożarowego. Celem kontroli hydrantów wewnętrznych jest upewnienie się, że hydranty i wyposażenie:

 • są na swoim miejscu
 • są nie zastawione, widoczne, mają czytelne oznakowanie i instrukcję
 • nie mają widocznych uszkodzeń, korozji lub wycieków

W trakcie konserwacji hydrantu wewnętrznego wąż powinien być całkowicie rozwinięty a hydrant poddany ciśnieniu. Należy sprawdzić czy :

 1. urządzenia są nie zastawione, nie uszkodzone , elementy nie są skorodowane, nie ma przecieków
 2. instrukcja obsługi jest czysta i czytelna
 3. miejsce umieszczenia jest oznakowane
 4. mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie
 5. wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia)
 6. miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym
 7. wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.
 8. zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte
 9. bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach
 10. dla bębnów z wahliwym zamocowanie sprawdzić czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180o
 11. przy bębnach ręcznych sprawdzić czy zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo
 12. przy bębnach automatycznych sprawdzić pracę zaworu automatycznego oraz sprawdzić właściwą pracę serwisowego zaworu odcinającego
 13. sprawdzić stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia
 14. jeżeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzić, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają
 15. sprawdzić, czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje
 16. sprawdzić pracę prowadnic węża, upewnić się, że są właściwie i pewnie zamocowane
 17. pozostawić hydranty i instalację w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.

Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy zawór hydrantowy lub hydrant powinien być oznakowany „NIECZYNNY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.